elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 21.04.2024

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://sp51.bipbytom.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-01.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Hucz-Pszon, adres e-mail: sekretariat@sp51.bytom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 280-05-50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

    Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

1. Po bocznych stronach budynku znajdują się bramy wjazdowe prowadzące na
nieduże parkingi mieszczące się na terenie szkoły, na których z racji
ograniczonej powierzchni nie mamy miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.
Jedno stanowisko parkingowe posiadamy przed budynkiem szkoły.
2. Do budynku szkoły można dostać się na 4 sposoby:
    o Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy Łużyckiej, prowadzą do niego
       schody. Przy schodach głównych znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych,
       prowadzący do bocznych drzwi przy wejściu głównym.
    o Do budynku szkoły można dostać się wejściem od ul. Łużyckiej tzw. „wejście
       zerowe”. Do drzwi wejściowych prowadzą schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych.

o Od ul. Łużyckiej przechodząc przez główną bramę można dostać się do drzwi
wejściowych znajdujących się od strony boiska szkolnego. Za drzwiami znajdują
się schody, brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych.
o Bramą boczną szkoły od ul. Łużyckiej , wejście drzwiami od placu zabaw. Do
drzwi wejściowych prowadzą schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych.
Nad wejściami do budynku szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego
dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Drzwi wejściowe przezroczyste oznaczone są kontrastową taśmą.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są
pracownicy obsługi.
4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje
się korytarz. Budynek posiada windę, która można przemieszczać się
pomiędzy parterem, I i II piętrem.
5. Ostrzegawczo oznaczone są pierwsze i ostatnie krawędzie schodów.
6. W budynku są dwie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
Wszyscy pracownicy obsługi oraz pracownicy sekretariatu zostali przeszkoleni
w zakresie podstawowej umiejętności wsparcia i pomocy osobom ze szczególnymi
potrzebami, jak i wiedzy, w jaki sposób można pomóc takim osobom
w załatwieniu danej sprawy. Ich zadaniem jest również zapewnienie sprawnej
ewakuacji poprzez fizyczną pomoc oraz zawiadomienie o niebezpieczeństwie
wszystkimi dostępnymi kanałami. Pracownicy zostali przeszkoleni z udzielania
I pomocy oraz ewakuacji osób z niepełnosprawnośc

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnym w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 30.12.2021
Liczba wyświetleń: 483
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
30.12.2021
12:55:39
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.12.2021
12:55:08
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.12.2021
12:53:44
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.12.2021
12:51:52
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.12.2021
12:49:59
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności